วิถีการดำเนินชีวิต

On My Way Home

ประโยคใช้ในการบรรยายวิถีการดำเนินชีวิต ต่อไปนี้คือคำศัพท์และประโยคเพื่อใช้ในการอธิบายถึงกิจวัตรทั่วๆ ของผู้คนส่วนใหญ่ I’m on the go all day. ฉันยุ่งทั้งวัน I usually just grab fast food on my way home.

Scroll to top