‘ล้ง’ผลไม้ปัญหาระดับชาติ ลามชิปปิ้ง-พืชและธุรกิจอื่น

‘ล้ง’ผลไม้ปัญหาระดับชาติ ลามชิปปิ้ง-พืชและธุรกิจอื่น จาก ที่ประเทศไทยได้มีความตกลงเขตการค้าเสรีหรือ FTA ในหลายกรอบ ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเปิดเสรีด้านการค้าสินค้า การค้าบริการ รวมถึงการลงทุนเสรีให้กับประเทศคู่สัญญามากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมต่อระบบโลจิสติกส์ โดยการพัฒนาเส้นทางคมนาคมทั้งทางถนน ทางรถไฟ เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าระหว่างกัน รวมถึงการเคลื่อนย้ายแรงงานที่ค่อนข้างเสรีมากขึ้น ส่งผลให้เวลานี้ได้ก่อให้เกิดผลกระทบกับสินค้าหลายรายการของไทย ดังกรณีในสินค้าพืช ผัก ผลไม้ในภาคเหนือและภาคตะวันออกที่กำลังกลายเป็นปัญหาระดับชาติ “ฐานเศรษฐกิจ”ฉบับนี้สัมภาษณ์ “สายัณห์

Scroll to top