EF: ย้ายสู่เมืองใหม่

การบรรยายลักษณะเมือง เมืองส่วนใหญ่จะสามารถแบ่งออกเป็นอย่านหรือละแวก The theater district is very popular with tourists.   ย่านโรงภาพยนตร์น้ั้นเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว The Back Bay is a beautiful residential area but

Scroll to top