HomeWOrk ครั้งที่ 2

การจัดตั้งเว็บไซต์ต้องมีการจดโดเมนเนม (Domain Name) และการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ (Web Sever) โดยปัจจุบันมีเว็บทีให้บริการในด้านการจดโดเมนเนมเป็นหลัก หรือเว็บที่ให้บริการจดโดเมนเนมพร้อมทั้งให้เช่าพื้นที่สร้างเว็บด้วย การจดโดเมนเนมเราต้องทำการตรวจสอบชื่อโดเมนเนมที่ต้องการใช้ก่อนว่ามีคนอื่นจดไปก่อนหน้านี้แล้วหรือไม่ เพราะโดเมนเนมไม่สามารถใช้ซ้ำกันได้ โดยสามารถตรวจสอบโดเมนเนม .th ที่ www.thnic.net เป็นเว็บที่ดูแลการจดโดเมน .th ในประเทศไทย และตรวจสอบโดเมนเนม .com, .org

HOmeWOrk ครั้งที่ 1

การบ้านเด็กฝึกงาน 14 Nov 2017   การบ้านที่ศึกษามา 1. Cloud Computing เป็นบริการที่คลอบคลุมถึงการให้ใช้กำลังประมวลผล หน่วยจัดเก็บข้อมูล และระบบออนไลน์ต่างๆจากผู้ใช้บริการ เช่น ซอฟแวร์ ระบบ หรือทรัพยากรของเครื่อง ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลบน cloud จากที่ไหนก็ได้ –

Scroll to top