วิถีการดำเนินชีวิต

On My Way Home

ประโยคใช้ในการบรรยายวิถีการดำเนินชีวิต ต่อไปนี้คือคำศัพท์และประโยคเพื่อใช้ในการอธิบายถึงกิจวัตรทั่วๆ ของผู้คนส่วนใหญ่ I’m on the go all day. ฉันยุ่งทั้งวัน I usually just grab fast food on my way home.

การทำงาน

การแสดงวันหยุดด้วย off   ใช้คำว่า off เพื่อพูดเกี่ยวกับวันหยุดและการท่องเที่ยว: A: Are you taking any time off? คุณมีวันหยุดบ้างหรือไม่? B: Yes. I have a week off

การรำลึกอดีต

Remember when we would make believe that we were married?     จำตอนที่เราเล่นสมมุติแต่งงานกันได้ไหม? Those were the days. I’d swim all summer!   ช่างเป็นวันเวลาที่ดีจริงๆ

Scroll to top