“คณิตศาสตร์ประกันภัย” เรียนแล้วไม่ตกงาน การันตีรายได้สูงสุด 6 หลัก

  หลังจากที่เด็กเก่ง แอดมิชชั่นอันดับ1 ปี’57 ทิ้งคณะแพทย์ ไปเลือกเรียน”คณิตศาสตร์ประกันภัย” .. ได้ทิ้งคำถามที่ค้างคาใจใครหลายคนว่า ทำไมเด็กเก่งที่สอบติดแพทย์ถึงทิ้งอาชีพในฝันของเด็กไทยไปง่ายๆแบบนี้ จากวิกิพีเดีย ได้อธิบายว่า คณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Science) สาขาวิชาที่ผลิตนักคณิตศาสตร์ประกันภัย หรือที่เรียกง่ายว่า “Actuary” คือ ผู้เชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร์เพื่อประเมิน วิเคราะห์

การสอบรับรองมาตรฐานวิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย

  การสอบรับรองมาตรฐานวิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย การที่นายทะเบียนกำหนดให้เงินสำรองค่าสินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัย คำนวณตามประสบการณ์จริงของบริษัทด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เป็นสากล รวมทั้งจะต้องมีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นผู้ลงนามรับรองจำนวนเงินสำรองค่าสินไหมทดแทนที่แสดงในงบบัญชีของบริษัทนั้น ทำให้ธุรกิจประกันวินาศภัยอาจจำเป็นต้องพิจารณาเรื่องการสร้างบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยจริงจังมากขึ้น ทั้งในด้านการเพิ่มจำนวนบุคลากรในตลาดนี้ และการพัฒนาคุณภาพบุคลากรที่มีอยู่แล้วให้ได้ตามมาตรฐานที่สากลยอมรับ เส้นทางสู่นักคณิตศาสตร์ประกันภัยระดับสากลในต่างประเทศ นักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากลนั้น จะต้องผ่านการทดสอบจากองค์กรวิชาชีพชั้นนำด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ตามสายงานที่นักคณิตศาสตร์ฯ ทำงานอยู่   ในที่นี้ขอแนะนำ 2 องค์กร ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในระดับสากล คือ CAS

ประเภทของสมาชิกใน SOAT

สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย

The Society of Actuaries of Thailand (SOAT)  มีชื่อเป็นภาษาไทยว่า “สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย” ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อกำหนด ส่งเสริม และรักษามาตรฐานของวิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (แอคชัวรี) ให้อยู่ในมาตรฐาน รวมถึงช่วยเหลือหรือให้ข้อเสนอแนะและความเห็นทางวิชาการต่างๆ แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไปและองค์กร สถาบัน

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ)

เรียน นักคณิตศาสตร์ประกันภัย เรื่อง คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย อ้างถึง หนังสือสำนักงาน คปภ. ที่ 4130/ว.142     ลงวันที่  20 มกราคม 2558 ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) แจ้งให้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ไม่ได้เป็นสมาชิกระดับเฟลโลของสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย ให้ดำเนินการให้มีคุณสมบัติดังกล่าวภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์

คณิตศาสตร์ประกันภัย เขาเรียนอะไรกัน??

Randomness

  เส้นทางสู่การเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยนั้นก็เหมือนสายอาชีพพิเศษเฉพาะทางที่จะต้องสอบเอาคุณวุฒิ (เหมือนทนายความหรือแพทย์) ซึ่งก็มีอยู่ทั้งหมด 10 ขั้น   ปัจจัยสำคัญในการเข้าสู่เส้นทางสายอาชีพของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย • ปริญญาตรีหรือโทนั้นไม่สำคัญ • จบจากที่ไหนมานั้นก็ไม่สำคัญ • เกรดที่จบมานั้นสำคัญที่จะนำมาใช้เป็นใบเบิกทาง • จำนวนคุณวุฒิที่สอบผ่านมานั้นสำคัญมาก • ประสบการณ์ในการทำงานนั้นก็ต้องสมดุลกับคุณวุฒิที่สอบผ่านมา   Preliminary

นักคณิตศาสตร์ประกันภัย (นิยาม)

นักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuary)

  เนื้อหา 1 ความสามารถ 2 บทบาทของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuary-แอคชัวรี) 2.1 วิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย(Actuary-แอคชัวรี) 2.2 นักคณิตศาสตร์ประกันภัยในประเทศไทย 2.3 ระดับคุณวุฒิของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย 3 การก้าวสู่อาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (To Be an Actuary) 3.1

Scroll to top