นำเข้าสินค้าเกษตร (มันสำปะหลัง) จากกัมพูชา ตอนที่ 1

นำเข้าสินค้าเกษตร (มันสำปะหลัง) จากกัมพูชา ตอนที่ 1 ราคาแป้งมันสำปะหลัง ที่มา: http://www.thaitapiocastarch.org/price.asp ความรู้เรื่องการนำเข้าสินค้าเกษตร โดยด่านศุลกากร อรัญประเทศ http://www.arancustoms.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=570884 พิกัดศุลกากร สำหรับมันสำประหลัง  “0714.10″ ตารางอัตราภาษีตามพิกัดศุลกากร “0714.10″  (ข้อมูลโดยด่านศุลกากร อรัญประเทศ Update

Scroll to top