ประเภทของสมาชิกใน SOAT

สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย

The Society of Actuaries of Thailand (SOAT)  มีชื่อเป็นภาษาไทยว่า “สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย” ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อกำหนด ส่งเสริม และรักษามาตรฐานของวิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (แอคชัวรี) ให้อยู่ในมาตรฐาน รวมถึงช่วยเหลือหรือให้ข้อเสนอแนะและความเห็นทางวิชาการต่างๆ แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไปและองค์กร สถาบัน ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ทาง SOAT ยังเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้ เพื่อส่งเสริมการศึกษาอย่างต่อเนื่องและการพัฒนาวิชาชีพให้กับสมาชิกอีกด้วย

ฉบับนี้จะขอกล่าวถึงประเภทของสมาชิกใน SOAT ที่ได้ปรับเปลี่ยนใหม่ตามข้อบังคับใหม่ให้มีด้วยกัน 5 ประเภท

สำหรับสมาชิกภาพของ SOAT นั้นก็มีอยู่หลายประเภท ประเภทหลักๆ ได้แก่

1. ประเภท เฟลโล (Fellow) หรือที่เรียกว่า FSAT (Fellowship of Societies of Actuaries of Thailand) ซึ่งการจะเป็นได้นั้นอย่างน้อยต้องเป็นเฟลโล (Fellow) ของสถาบันที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสากล โดยจะต้องได้รับการรับรองจากการสอบผ่านข้อสอบ (หรือได้รับการยกเว้นจากการสอบของสถาบันนั้น) ทั้งนี้เฟลโล่คนนั้นจะต้องผ่านคุณสมบัติหรือเงื่อนไขข้ออื่นๆ ของสมาคมหรือสถาบันนั้นๆ ด้วย (เช่น ไม่ได้ไปมีคดีปล้นจี้มาจากที่ไหนมาก่อน)

2. ประเภท แอสโซซิเอท (Associate) ซึ่งจะมีข้อกำหนดคล้ายกับประเภทเฟลโล (Fellow) คือต้องเป็นแอสโซซิเอท (Associate) ของสถาบันที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากสากล โดยจะต้องได้รับการรับรองจากการสอบผ่านข้อสอบ (หรือได้รับการยกเว้นจากการสอบของสถาบันนั้น) หรือไม่เช่นนั้นการจะเป็นสมาชิกแบบแอสโซซิเอท (Associate) ได้นั้นก็สามารถทำได้ถ้าเป็นผู้ที่จบการศึกษาในหลักสูตร Actuarial Science จากสถาบันการศึกษาที่ IAA (International Actuarial Association) ให้การรับรองในหลักสูตรดังกล่าว และสถาบันการศึกษานั้นจะต้องได้การยอมรับจากคณะกรรมการ

3. ประเภท สามัญ (Ordinary) ซึ่งสามารถเป็นได้ ถ้าได้ปฏิบัติหน้าที่หรือเกี่ยวข้องกับงานทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย หรือถ้าไม่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องเลยก็สามารถเป็นได้ถ้าเป็นบุคคลที่ผ่านการสอบบางวิชาของสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับการรับรอง

สมาคมฯ ประกอบไปด้วยสมาชิก 5 ประเภท ดังต่อไปนี้.-

ประเภทสมาชิก

จำนวน

1. สมาชิกประเภท เฟลโล (Fellow)

35

2. สมาชิกประเภท แอสโซซิเอท (Associate)

3

3. สมาชิกประเภท สามัญ (Ordinary)

88

4. สมาชิกประเภท สถาบัน (Institution)

14

5. สมาชิกประเภท กิตติมศักดิ์ (Honorary)

และจะมีอีกสองประเภทที่เหลือได้แก่ ประเภท สถาบัน (Institution) และประเภท กิตติมศักดิ์ (Honorary)

4. สมาชิกประเภทกิตติมศักดิ์ (Honorary) จะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการเชิญเข้าเป็นสมาชิกด้วยคะแนนเสียงที่ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของคณะกรรมการที่เข้าประชุม

5. สมาชิกประเภทสถาบัน (Institution) จะเป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย หรือสนับสนุนกิจการของสมาคม

  สำหรับสถาบันที่ได้รับการยอมรับจาก SOAT นั้นจะมีดังนี้

1. The Society of Actuaries (SOA) ของอเมริกา ซึ่งถ้าได้เป็นเฟลโล่ของสถาบันนี้แล้วจะเรียกว่า FSA (Fellowship of Societies of Actuaries)

2. Casualty Actuarial Society (CAS) ของอเมริกา ซึ่งถ้าได้เป็นเฟลโล่ของสถาบันนี้แล้วจะเรียกว่า FCAS (Fellowship of Casualty of Actuarial Society)

3. The Institute of Actuaries (IOA) ของอังกฤษ ซึ่งถ้าได้เป็นเฟลโล่ของสถาบันนี้แล้วจะเรียกว่า FIA (Fellowship of Institute of Actuaries)

4. Faculty of Actuaries in Scotland ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ IOA ของอังกฤษ ซึ่งถ้าได้เป็นเฟลโล่ของสถาบันนี้แล้วจะเรียกว่า FFA (Fellowship of Faculty of the Faculty of Actuaries)

5. Institute of Actuaries of Australia (IAA) ของออสเตรเลีย ซึ่งถ้าได้เป็นเฟลโล่ของสถาบันนี้แล้วจะเรียกว่า FIAA (Fellowship of Institute of Actuaries of Australia)

6. Canadian Institute of Actuaries (CIA) ของแคนาดา ซึ่งถ้าได้เป็นเฟลโล่ของสถาบันนี้แล้วจะเรียกว่า FCIA (Fellowship of Canadian Institute of Actuaries)

สำหรับสมาชิกของ SOAT ที่มีอยู่ก่อนที่จะมีข้อบังคับใหม่ออกมานั้นจะได้ถูกจัดหมวดหมู่ให้เป็นดังนี้

1. สมาชิกที่เป็นเฟลโล่ของ SOAT (หรือที่เรียกว่า FSAT) จะยังเป็นสมาชิกประเภทเฟลโล (FSAT) อยู่เหมือนเดิม โดยมีเงื่อนไขที่ว่า “ภายในปี 2558 นี้ FSAT ที่มาจากข้อบังคับเก่าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมือนกับ FSAT ที่มาจากข้อบังคับใหม่”

2. สมาชิกสามัญประเภทอื่น, สมาชิกวิสามัญ, และ สามาชิกพิเศษ จะถูกปรับเข้าไปเป็น สมาชิกประเภทสามัญ (Ordinary) ตามข้อบังคับใหม่ของ SOAT

3. สมาชิกประเภทกิตติมศักดิ์ จะยังเป็นสมาชิกประเภทกิตติมศักดิ์ (Honorary)

4. สมาชิกประเภทนิติบุคคล จะเปลี่ยนชื่อเป็น สมาชิกประเภทสถาบัน (Institution)

นั่นก็หมายความว่า ในขณะนี้คนที่จะเป็น FSAT ของ SOAT ใหม่ได้นั้นจะต้องเป็นเฟลโล่ของสถาบันดังกล่าวเท่านั้น ส่วนคนที่เป็น FSAT อยู่แล้วก็จะต้องเป็นเฟลโล่ของสถาบันดังกล่าวให้ได้ภายในปี 2558 (ซึ่งถ้าไม่สามารถทำได้ภายในระยะเวลาที่ว่านี้ ก็จะต้องมีการปรับโอนสภานภาพตามแต่สมควร) และสำหรับคนที่เป็นแอสโซซิเอทจากสถาบันที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสากล (เช่น ASA จาก SOA เป็นต้น) ก็สามารถสมัครมาเป็นสมาชิกประเภทแอสโซซิเอทของ SOAT ได้

แอคชัวรีที่มาจาก SOA ของอเมริกา และ IOA ของอังกฤษนั้นเป็นที่ยอมรับกันของคนทั่วโลก และคนไทยส่วนใหญ่มักจะนิยมสอบของ SOA กัน เพื่อให้ได้เป็นเฟลโล่ หรือที่เรียกว่า FSA ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ได้มีคนไทยทั้งหมดที่ได้เป็น FSA จาก SOA แล้ว อยู่ 6 คนได้แก่

1. อมรทิพย์ จันทร์ศรีชวาลา – FSA ตั้งแต่ปี 1993

2. สุวพันธ์ แสงประกาย – FSA ตั้งแต่ปี 2003

3. สุชิน พงษ์พึ่งพิทักษ์ – FSA ตั้งแต่ปี 2004

4. พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน – FSA ตั้งแต่ปี 2005

5. สุทีม ภัทรมาลัย – FSA ตั้งแต่ปี 2008

6. อิฎฐ์ อภิรัตติวงศ์ – FSA ตั้งแต่ปี 2008

 

ที่มา: สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย

Facebook Comments

1 Comment

Leave a Reply

Scroll to top