นำเข้าสินค้าเกษตร (มันสำปะหลัง) จากกัมพูชา ตอนที่ 1

นำเข้าสินค้าเกษตร (มันสำปะหลัง) จากกัมพูชา ตอนที่ 1

ราคาแป้งมันสำปะหลัง ที่มา: http://www.thaitapiocastarch.org/price.asp
00-ราคาแป้งมันสำปะหลัง

ความรู้เรื่องการนำเข้าสินค้าเกษตร โดยด่านศุลกากร อรัญประเทศ
http://www.arancustoms.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=570884

พิกัดศุลกากร สำหรับมันสำประหลัง  “0714.10″

ตารางอัตราภาษีตามพิกัดศุลกากร “0714.10″  (ข้อมูลโดยด่านศุลกากร อรัญประเทศ Update 2007)
00-ตารางอัตราภาษีตามพิกัดศุลกากร 0714.10 (ข้อมูลโดยด่านศุลกากร อรัญประเทศ Update 2007)

ตรวจสอบพิกัด อัตราภาษี และสิทธิประโยชน์ http://igtf.customs.go.th/igtf/th/main_frame.jsp  Jan 2016
01-อัตราภาษี วันที่ 13 มกราคม 2559

เงื่อนไขการขอรับสิทธิ์
1. ต้องมีเอกสารแนบจากแหล่งกำเนิดสินค้า (ประเทศกัมพูชา)
2. ต้องได้รับใบอนุญาต จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

พิกัดนำเข้าหัวมันสำปะหลัง “0714.10 .19 001″อัตราภาษีนำเข้าจาก 60% ปัจจุบันลดเหลือ 30% (มาตรา 12)
00-มาตรา12
การใช้สิทธิ์ทางภาษี ภาษีนำเข้า 0%
ตามวัตถุประสงค์ดังนี้
305 : 3 (3.4) เศษหรือของที่ด้อยคุณภาพ ในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ซึ่งมิได้ส่งออกนอกราชอาณาจักร แต่จำหน่ายด้วยวิธีบริจาค
306 : 3 (3.5.1) ของที่นำเข้ามาใช้ในการผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจุเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักรตามมาตรา 19 ทวิ และ 19 ตรี ที่นำเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บน
307 : 3 (3.5.2) ของที่ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน ที่นำเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บน
308 : 3 (3.6) เศษวัตถุดิบ หรือของที่เสียหายหรือใช้ไม่ได้ ที่เกิดหรือที่จะใช้ในการผลิต ผสม หรือประกอบในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าที่ทำลาย
309 : 3 (3.7) ของที่นำเข้าเก็บรักษาไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บนตามมาตรา 8 ซึ่งเสียหรือเสื่อมคุณภาพที่ทำลาย
321 : 3 (7) พืช และส่วนของพืช รวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ในตอนที่ 7 ที่นำเข้ามาเพื่อใช้เพาะปลูกและมีจำนวนพอสมควร
332 : 3 (18) ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำของภายในประเทศ หรือของนำเข้าที่ได้ชำระอากรแล้ว เข้ามาผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการอื่นใดในเขตปลอดอากร และนำมาจำหน่ายหรือบริโภคภายในประเทศ

หรือ

ใช้สิทธิประโยชน์จาก ASEAN (13 มกราคม 2559)
02-ASEAN Rate
** ต้องขอเอกสารรับรองเพื่อใช้สิทธิ์ประโยชน์จาก
03-หน่วยงานที่ต้องขออนุญาต

Created : Jan 13’2016
Update: Jan 13’2016

Facebook Comments

Leave a Reply

Scroll to top