คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ)

เรียน นักคณิตศาสตร์ประกันภัย

เรื่อง คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน คปภ. ที่ 4130/ว.142     ลงวันที่  20 มกราคม 2558

ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) แจ้งให้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ไม่ได้เป็นสมาชิกระดับเฟลโลของสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย ให้ดำเนินการให้มีคุณสมบัติดังกล่าวภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จะไม่สามารถดำเนินการใดๆ ในฐานะนักคณิตศาสตร์ประกันภัยต่อไปได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงาน คปภ. ขอเรียนให้ทราบว่า คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ที่ต้องเป็นสมาชิก ระดับเฟลโลของสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทยเท่านั้น ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 การขยายระยะเวลาดังกล่าวให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ออกประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย พ.ศ.2559 ซึ่งสำนักงาน คปภ. จะแจ้งให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตฯ เป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยจนครบกำหนดเวลาในใบอนุญาตฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
สำนักงาน คปภ.

 

ที่มา:

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ)

นักคณิตศาสตร์ประกันภัย (คปภ)

Facebook Comments

Leave a Reply

Scroll to top